Algemene voorwaarden

Over TelefonieVergelijker.nl

TelefonieVergelijker.nl is een onafhankelijke professionele partij die zich ten doel stelt de consument en klein en middelgrote zakelijke markt een totaal overzicht te bieden van alle beschikbare internet, telefonie en TV producten van verschillende aanbieders.

De vergelijk module van TelefonieVergelijker.nl helpt om eenvoudig deze producten en diensten te vergelijken en te besparen op uw maandelijkse lasten. Dit kunt u doen door over te stappen naar nieuwe aanbieder of door een voordeliger abonnement met betere voorwaarden af te sluiten bij uw huidige aanbieder.

TelefonieVergelijker.nl is een tussenpersoon en bemiddelt uitsluitend bij de totstandkoming van de overeenkomsten die de consument of kleine zakelijke klant met een aanbieder sluit.

Alle informatie wordt regelmatig bijgewerkt en met de grootst mogelijke zorg weergegeven door TelefonieVergelijker.nl. Het kan evenwel voorkomen dat een aanbieder niet, niet tijdig wijzigingen doorgeeft, een bepaald product of dienst (tijdelijk) niet leverbaar is en/of dat er onjuistheden of onvolledigheden voorkomen op TelefonieVergelijker.nl.

TelefonieVergelijker.nl is een handelsnaam van Overstappen Holding BV en is gevestigd in Amsterdam.

Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de navolgende begrippen gebruikt:

Aanbieder: de leverancier op het gebied van Telefonie waarmee de Klant door tussenkomst van TelefonieVergelijker.nl een Overeenkomst aangaat.

Aansluiting: de mogelijkheid om (eventueel met een daarvoor geschikte randapparaat) gebruik te maken van een product of dienst van Aanbieder.

Account: hier worden de persoonsgegevens opgeslagen zoals door de Klant is opgegeven tijdens het bestelproces. Hierin is eveneens de actuele status van de bestellingen alsmede een overzicht van de persoonlijke verschillende contracten opgenomen. Deze data kunnen worden geraadpleegd door in te loggen in het account met een geldig e-mail adres en wachtwoord.

Dienst: alle door de bemiddeling van TelefonieVergelijker.nl aan de Klant aangeboden producten en/of diensten van de verschillende Aanbieders met de mogelijkheid tot vergelijking, het overstappen van Aanbieders en het verlagen van de vaste maandelijkse lasten van de Klant.

Klant: de natuurlijke persoon (consument) of de rechtspersoon die via TelefonieVergelijker.nl gebruik maakt van de Dienst.
Overeenkomst: een verbintenis die wordt aangegaan door het gebruik van de Dienst tussen de Klant en de Aanbieder voor de levering van het product en/of dienst van de Aanbieder, waarop de Algemene Voorwaarden van de Aanbieder van toepassing zijn.

Product en/of dienst: alle te leveren abonnementen en goederen van Aanbieders die via TelefonieVergelijker.nl worden aangeboden aan de Klant.

Verkoopprijs: de prijs waarvoor Overstappen Holding BV producten of diensten aanbiedt aan Klanten, op basis van welke prijs het product wordt verkocht aan de Klanten, inclusief de verschuldigde heffingen en/of belastingen.

 

Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van alle Diensten van TelefonieVergelijker.nl. alsmede op alle rechtsbetrekkingen tussen Klant en TelefonieVergelijker.nl, verband houdende met of voortvloeiend uit de Diensten of geleverde Producten van Aanbieders.

TelefonieVergelijker.nl behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De meest recente Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar op TelefonieVergelijker.nl of worden tijdens gebruik van de Dienst onder uw aandacht gebracht.

Omschrijving van de Dienst

TelefonieVergelijker.nl maakt het eenvoudig en overzichtelijk om te besparen op uw vaste lasten. TelefonieVergelijker.nl maakt hierbij gebruik van diverse functionaliteiten gericht op het analyseren van uw huidige situatie en uitgaven om daarmee te vergelijken met diverse producten en/of diensten van verschillende Aanbieders. De Dienst maakt het mogelijk na de vergelijking over te stappen naar een andere Aanbieder wanneer de initiele contractstermijn van de huidige Aanbieder is verstreken en beide Aanbieders het overstappenprotocol tussen Aanbieders ondersteunt.

TelefonieVergelijker.nl is uitsluitend tussenpersoon en draagt daarom zelf geen zorg voor de levering, garantie, kwaliteit en/of doorgifte van de Producten van Aanbieder. TelefonieVergelijker.nl is niet aansprakelijk voor de juistheid of volledigheid van de informatie van de aanbieders.

TelefonieVergelijker.nl kan bij de uitvoering van haar dienstverlening gebruik maken van zorgvuldig geselecteerde derde partijen.

Als de Klant een Overeenkomst aangaat met een Aanbieder, of hiertoe een aanvraag doet, wordt de Klant geacht akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van desbetreffende Aanbieder.

Van de Klant wordt verwacht zijn of haar medewerking te verlenen bij het uitvoeren van de Overeenkomst, waaronder doch niet beperkt tot het verstrekken van aanvullende informatie indien dit nodig mocht blijken te zijn. Indien de Klant opzettelijk onjuiste informatie verstrekt of de contractuele verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst niet nakomt, kunnen de kosten die hiermee zijn gemoeid op de Klant door TelefonieVergelijker.nl of Aanbieder worden verhaald.

 

De Overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door Klant van het aanbod en de daarbij gestelde voorwaarden van de Aanbieder.

Binnen de wettelijke bedenktijd is het mogelijk de Overeenkomst te annuleren via de klantenservice van TelefonieVergelijker.nl door een bericht te versturen met uw naam, adresgegevens, ordernummer en reden van annulering. Annuleringen die binnen komen buiten kantooruren op de laatste dag van de bedenktijd kunnen door TelefonieVergelijker.nl niet in behandeling worden genomen. Mocht u de Overeenkomst willen annuleren buiten de wettelijke bedenktijd dan dient u hiervoor contact op te nemen met de Aanbieder waar u de Overeenkomst bent aangegaan. In dat geval kunnen er kosten in rekening worden gebracht.

 

Prijzen, tarieven en product en/of diensten informatie (cadeaus)

Een goede vergelijking van prijzen, tarieven en detailleerde product en/of dienst informatie is belangrijk voor een betrouwbare vergelijking. Deze informatie wordt dan ook zo vaak als nodig, doorgaans dagelijks, aangepast.

De prijzen, tarieven en product en/of diensteninformatie op TelefonieVergelijker.nl zijn afkomstig van de diverse Aanbieders. Alle prijzen en tarieven zijn onder voorbehoud van wijzigingen en slechts geldig binnen de looptijd van een actie.

TelefonieVergelijker.nl biedt kortingsacties of cadeaus bij veel Producten van de verschillende Aanbieders. Cadeaus worden geleverd door de Aanbieder of TelefonieVergelijker.nl. Mocht het cadeau niet meer beschikbaar zijn dan krijgt de Klant een equivalent cadeau, dat een vergelijkbare waarde heeft. Kleuren en uitvoeringen van een product kunnen eventueel afwijken van de weergave daarvan op TelefonieVergelijker.nl

Een cadeau die een Klant verkrijgt bij een Overeenkomst wordt geleverd na activering van de Aansluiting. De Klant dient hiervoor een kopie van de eerste factuur van de Overeenkomst naar TelefonieVergelijker.nl of een door haar aangewezen derde partij te versturen. Een Klant kan tot maximaal 4 maanden na zijn bestelling aanspraak maken op het cadeau. Hoewel de levertijd van een cadeau ongeveer drie (3) weken is na ontvangst van de factuur, is dit geen fatale termijn.

 

Privacy

TelefonieVergelijker.nl respecteert de privacy van de bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat de gegevens met de grootst mogelijke zorg behandeld. De persoonsgegevens worden in overeenstemming met de toepasselijke privacy regelgeving behandeld en vastgelegd in een bestand dat is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens in Den Haag.

TelefonieVergelijker.nl gebruikt en bewaart uw persoonsgegevens en de gegevens met betrekking tot de overstap om de Dienst zo optimaal te kunnen laten verlopen. Door het aanmelden op de nieuwsbrief van TelefonieVergelijker.nl of gebruik te maken van de Dienst verleent u tegelijkertijd toestemming om uw gegevens op te slaan. TelefonieVergelijker.nl gebruikt deze gegevens om webstatistieken te ontwikkelen, u te informeren over de activiteiten van TelefonieVergelijker.nl en het doen van andere aanbiedingen van vergelijkbare producten en/of diensten. De gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Dienst of op grond van een wettelijk voorschrift.

Als de Klant bezwaar heeft tegen het ontvangen van (al dan niet) persoonlijke aanbiedingen van TelefonieVergelijker.nl dan kan de Klant dit aangeven op privacy@telefonievergelijker.nl. Ook is het mogelijk via voornoemd adres inzage te krijgen in de gegevens die TelefonieVergelijker.nl heeft geregistreerd en voor eventuele correctie daarop indien deze gegevens foutief of onvolledig zijn.

 

Cookies

TelefonieVergelijker.nl maakt gebruik van een programma dat onder meer registreert hoe vaak www.telefonievergelijker.nl wordt bezocht, via welke links dit gebeurt en wat de voorkeuren van de bezoekers van de website zijn. Telefonievergelijker gebruikt hiervoor cookies. Dit zijn kleine bestanden die door uw computer worden gedownload als de Klant www.telefonievergelijker.nl bezoekt. De cookies stellen TelefonieVergelijker.nl in staat om haar dienstverlening te verbeteren en te optimaliseren. De cookies verstrekken informatie met betrekking tot persoonsidentificatie en worden gebruikt voor de uitvoering van de Dienst.

 

Informatie van derden

TelefonieVergelijker.nl bevat links, banners, buttons en overige verwijzingen naar andere websites. Deze websites worden beheerd door derden en TelefonieVergelijker.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan en/of de beschikbaarheid.

 

Aansprakelijkheid

TelefonieVergelijker.nl is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, ongeacht de aard daarvan, die voortvloeit uit het gebruik, of het niet kunnen gebruiken, van de Dienst en/of die schade die voortvloeit uit de Overeenkomst die de Klant met Aanbieder aangaat, waaronder doch niet beperkt tot de kwaliteit en levering daarvan.

 

Toepasselijk recht

Op deze Algemene Voorwaarden, alsmede de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen die voortvloeien uit de Diensten van TelefonieVergelijker.nl  zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

Slotbepalingen

Als één of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig mochten blijken te zijn, dan laat dat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

De (inhoud van de) website van overstappen.nl, waaronder doch niet beperkt tot (handels)namen, logo’s en merken, zijn eigendom van of geplaatst met toestemming bij TelefonieVergelijker.nl en worden beschermd door Intellectuele Eigendomsrechten. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopieren of op te slaan zonder uitdrukkelijke toestemming van TelefonieVergelijker.nl.

Hoewel TelefonieVergelijker.nl alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is TelefonieVergelijker.nl niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet worden verzonden.

Meer informatie, voor de beantwoording van vragen en/of het doorgeven van klachten over de Dienst kunt u terecht op www.telefonievergelijker.nl of contact@telefonievergelijker.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *